امدادگران تاجیکستان مسابقات ویژه همه جانبه برگزار می کنند – اخبار تاجیکستان

7 واحد امداد و نجات تمام وقت CoES و AKAN در این مسابقه شرکت خواهند کرد. مسابقات در محل تمرین مرکز ملی آموزش امدادگران تاجیکستان واقع در تنگه کاراتاق ناحیه شهریناو به عنوان مسابقه امدادی در یک منطقه موضوعی ویژه (“منطقه اضطراری”) با موانع مختلف برگزار می شود. پدیده‌ها و موقعیت‌های «خطرناک» نمونه‌ای از بلایای واقعی طبیعی و انسان‌ساز.

هدف اصلی این مسابقه افزایش سطح آمادگی حرفه ای، تجربه و مهارت پرسنل یگان های امداد و نجات کمیته برای اقدام در مواقع ضروری می باشد.
وظیفه اصلی تیم های شرکت کننده در مسابقه جستجوی مشروط “مصدوم”، “مصدوم” و “متوفی” و همچنین ارائه کمک های اولیه به آنها است.