انستیتوی جدید زنان، زایمان و پریناتولوژی در تاجیکستان ساخته می شود – اخبار تاجیکستان

در 18 آوریل 2023، در وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی جمهوری تاجیکستان، جلسه ای بین وزیر بهداشت و حمایت اجتماعی از جمعیت جمهوری تاجیکستان، جمول الدین عبدالله زاده، و نمایندگان توسعه آلمان برگزار شد. بانک، خانم ورونیکا گارسیا دل آرکو و آندریاس اشنایدر. تاجیکستان، سرویس مطبوعاتی این وزارتخانه گزارش داد.

جمول الدین عبدالله زاده خاطرنشان کرد که بانک توسعه آلمان در سال های گذشته کمک های قابل توجهی به مراقبت های بهداشتی و حمایت اجتماعی از جمعیت کشور ارائه کرده است.

به ویژه، در حال حاضر، وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی از جمعیت جمهوری تاجیکستان، با حمایت این بانک، پروژه های “مراقبت های صحی مادر و اطفال و بهبود جهت مراقبت های فوری پزشکی در ولسوالی ها را اجرا می کند.” منطقه ختلان، مراحل 2-5 و “کنترل سل مرحله 5”.

گفتنی است که از سال 2022، مرحله ششم پروژه “حفاظت از سلامت مادر و کودک و بهبود مراقبت های پزشکی فوریت های پزشکی در بخش های منطقه ختلان” آغاز شده است. به عنوان بخشی از مرحله ششم، قرار است انستیتوی زنان و زایمان، زنان و پریناتولوژی تاجیکستان ساخته و تجهیز شود.

این پروژه ها بر اساس مفاد توافق نامه های بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری فدرال آلمان در زمینه همکاری های مالی و با مشارکت شرکت مشاوره بین المللی Gopa/Infra/Epos اجرا می شوند.

در این دیدار که در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد، طرفین تمایل خود را برای گسترش همکاری های دوجانبه ابراز کردند.