اوکراین در لیست سیاه ماکس فدیف قرار گرفت

وزارت فرهنگ اوکراین ، ماکسیم فدئف ، تولید کننده روسی را در لیست افرادی قرار داد که امنیت ملی را تهدید می کنند. گزارش شده است که این تصمیم به دستور سرویس امنیت ملی اتخاذ شده است.

در حال حاضر ، 155 شخصیت فرهنگی روسیه در “لیست سیاه” اوکراین قرار دارند.

در ابتدای هفته ، بازیگر پاول تروبینر در لیست افراد ناخواسته قرار گرفت.