بازسازی کلیسای جامع نوتردام در پاریس به یک نقطه عطف تبدیل می شود

بازسازی کلیسای جامع نوتردام در پاریس به یک نقطه عطف تبدیل می شود. سازندگان سخت ترین قسمت را شروع کردند – برداشتن آخرین داربست ، که در آتش سوزی در آوریل 2019 ذوب شد و بنای یادبود معماری فرانسه را پر کرد.

از آن لحظه به بعد ، کارهای بیشتری برای ترمیم کلیسای جامع انجام می شود. درباره این خبرگزاری می نویسد.