باغی در اشکاشم در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شد – اخبار تاجیکستان

که در منطقه خودمختار گورنو-بدخشان در زمینی به مساحت یک هکتار در شهر تختنگ در قریه دشت جماعت روستایی به نام رستمبک یوسف بیکوف ولسوالی اشکاشم احداث گردید. بیش از 500 درخت میوه در باغ کاشته شده است، قلمرو آن با حصار مشبک محصور شده است. این گزارش شده است ارگان اجرایی قدرت دولتی ولسوالی اشکاشمو در صفحه فیس بوک خود

در جریان اعمار این باغ با مشارکت رهبری منطقه و ولسوالی، سربازان و باشندگان قریه های بویبار، اودیت، نمدگوت، دشت، رن و مرکز منطقه ای اشکاشم، درختان به روش هشار کاشته شد.

برای اولین بار در منطقه باغی احداث شد. به محض شروع به بار آمدن درختان، بازار ولسوالی و منطقه به طور کامل از میوه های تازه تامین می شود.