“باغ برای شکوفه دادن!” – باغ جدیدی در منطقه مرغاب احداث شد – اخبار تاجیکستان

در 14 آوریل، به ابتکار دستگاه اجرایی قدرت دولتی منطقه خودمختار گورنو بدخشان، همراه با کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان، باغ جدید در زمینی به مساحت 1 هکتار ساخته شد. به گزارش نیات خوور، در منطقه مرغاب ساخته شده است.

به گفته منبع، گل رز وحشی و خولان دریایی که در شرایط منطقه به خوبی رشد می کنند، به صورت آزمایشی در باغ جدید کاشته شده است.

در آینده تمامی شرایط برای پیاده روی و بازی های کودکانه در این باغ ایجاد می شود و باغ به مکانی فرهنگ سازی و تفریحی تبدیل می شود.

ساکنان منطقه مرغاب از تصمیم کمیته اجرایی استقبال کردند و از کار در ساخت باغ خوشحال شدند.

در همین روز بیش از 10000 تنه بید، 400 شاخه گل رز، 400 گونه خولان دریایی و گل رز در مقابل ساختمان ادارات اجرایی حکومت منطقه، ادارات و نهادها کاشته شد.

رهبری منطقه تاکید کرد که به نمایندگی از امامعلی رحمان رئیس دولت، ساختمان های مدرن و چند طبقه در منطقه ساخته می شود که به بهبود سطح و کیفیت زندگی مردم کمک می کند.