بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

گردشگری در واقع خاطرهسازی است. جمهوری اسلامی کشور ایران طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از نظر جاذبههای طبیعی در سکو پنجم و از حیث جاذبههای تاریخی در سکو دهم کشورهای عالم قرار دارد، ولی متأسفانه در بهرهگیری از همین منابع، سهم کمتر از یک درصد تمام درآمدهای گردشگری جهان را به خویش اختصاص دیتا است. این درحالی میباشد که ملت عراق مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشتند، اما از مهمانان خود گردشگری و تصویر ذهنی استقبال گرمی دارند. در این گزارش آمده است: گروهی از گردشگران خارجی که از مکان های تاریخی در مرکز و جنوب عراق تماشا می کند، گرمی و سخاوت مردم عراق را ستودند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از c-karbala، روزنامه نیمه قانونی بلژیکی «لالیبری» در گزارشی با اشاره به ورود گردشگران خارجی به عراق، نقش دارای شهر کربلای معلی در فعالسازی بخش گردشگری به ویژه گردشگری فقهی در عراق ستود و نوشت: کربلای معلی باوجود همه مشکلات پیش رو به ویژه نبود حمایت مدنی بخش گردشگری فقاهتی را در عراق فعال کرده است. این روزنامه نوشت: هتل های گردشگری در شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف باوجود نیاز مبرم به زیرساخت ها و سرمایه گذاری ویژه در همین بخش، سالانه از هزاران زایر و گردشگر خارجی پذیرایی می کند. رده معظم رهبری حیاتی ظرافت نگاه به مقوله گردشگری در مملکت می فرمایند: من تصورم همین است که در صورتی که مسئولین مملکت و مسئولین استان بتوانند از همین مسئلهی گردشگری به شکل درست، دارای تبلیغات درست و حیاتی جهتگیرىِ صحیح استفاده کنند، درآمد آن، استان را از همهی معونههای دیگر بی نیاز می کند. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در راستای بسط هرچه بخش اعظم اثرها فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی صنعت گردشگری کشور، آیین نامه اجرایی اجزای (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) ضابطه برنامه ششم بسط در زمینه‌ی زیرساخت های آیتم نیاز مناطق گردشگری و حمایت از تأسیسات گردشگری را گردشگری لنگرود به تصویب رساند.  سازماندهی حمل و نقل (در صورت ارائه به وسیله سازمان دهنده) یا این که اطلاع رسانی به مهمانان در مورد گزینههای حمل و نقل و پارکینگ نیز از دیگر وظایف شما خواهد بود. الف- گردشگری: گروه فعالیتهایی که فرد یا اشخاص در مسافرت­های داخلی یا خارجی و به رخ شخصی یا این که گروهی که بیش از (24) ساعت باشد و به مراد به دست آوردن و عمل نباشد، انجام میدهند. ماده۶ ـ راهنمایان گردشگری مکلف به رعایت سوگندنامه تعهد خلق و خوی فن ای بوده و در شرایطی که برخلاف سوگندنامه و مقررات این آیین طومار رفتار نموده و یا این که اعمالی مغایر شئون شغلی خویش مرتکب شوند، به تشخیص سازمان برای درجه نخستین تا سه ماه تعلیق جواز کار و در صورت تکرار لغو مجوز خواهند شد.