بررسی چشم اندازهای گردشگری به تاجیکستان در باشکری – اخبار تاجیکستان

هیئت تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در چهارچوب توافقات بین وزارت توسعه اقتصادی جمهوری بلاروس و کمیته توسعه گردشگری در دوشنبه در یک سفر کاری از باشکرتستان بازدید کرد. ارائه پتانسیل های گردشگری احزاب در سالن کنگره “توراتو” انجام شد.

طرفین همچنین موضوع جذب سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های گردشگری را مورد بررسی قرار دادند. به گفته نمایندگان تاجیکستان، این کشور مزایایی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند، به عنوان مثال معافیت از مالیات بر ارزش افزوده به مدت پنج سال، معافیت واردات مصالح ساختمانی از حقوق گمرکی و سایر ترجیحات.

این نشست با امضای قراردادهای همکاری بین تورگردانان باشقیرستان و تاجیکستان و دعوت به شرکت در مجمع و نمایشگاه گردشگری که در شهریور ماه سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود، پایان یافت.