بررسی کارشناسان سازمان همکاری شانگهای درباره ابتکار آب تاجیکستان – اخبار تاجیکستان

در پایان آوریل سال جاری به ابتکار طرف تاجیکستان و با حمایت مرکز دیپلماسی نوآورانه «بریکس» و سازمان همکاری شانگهای در سن پترزبورگ، نشست کارشناسان با موضوع «تاجیکستان – سازمان همکاری شانگهای: کمیته اجرایی سازمان همکاری شانگهای گزارش می دهد که ابتکار آب به افتخار اعلام “2025 – سال بین المللی برای حفاظت از یخچال های طبیعی”.

در این رویداد کارشناسان تعدادی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مرکز دیپلماسی نوآورانه بریکس و سازمان همکاری شانگهای و همچنین سایر کارشناسان صنعت حضور داشتند.

در بخشی از این رویداد، کارشناسان تاجیکستان و روسیه درباره دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در زمینه منابع آب، در زمینه حفاظت از محیط زیست در سطح منطقه ای و جهانی و فرصت های اجرای پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر کردند.