به گفته سازمان ملل، برای دستیابی به انتشار کربن صفر تا سال 2050، آسیای مرکزی به یک جهش عظیم انرژی نیاز دارد. – اخبار تاجیکستان

امروزه سوخت های فسیلی 95 درصد از کل عرضه انرژی را در پنج کشور آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان تشکیل می دهند. این کشورها برای انجام تعهدات خود تحت توافقنامه پاریس و حرکت به سمت سیستم انرژی کم کربن و پایدار، باید یک گذار انقلابی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر انجام دهند.