تاجیکستان و اتحادیه اروپا چشم انداز همکاری – اخبار تاجیکستان

روز قبل، در 19 آوریل 2023، در دوشنبه، نشستی بین سارا رینالدی، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی اداره کل همکاری های بین المللی کمیسیون اروپا، با خبرنگاران برگزار شد.

سارا رینالدی در این دیدار در مورد کار مشترک اتحادیه اروپا (EU) با تاجیکستان در سطح سیاسی و اقتصادی در چارچوب برنامه همکاری چند ساله و همچنین استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی صحبت کرد.

وی خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا فعالیت های خود را عمدتاً در سه زمینه ایجاد می کند – اول، یک اقتصاد فراگیر “سبز” و دیجیتال، دوم، توسعه انسانی، و سوم، مدیریت منابع طبیعی، افزایش کارایی و پایداری. اتحادیه اروپا تاکنون 91 میلیون یورو برای حمایت بودجه از این مناطق اختصاص داده است.

سارا رینالدی همچنین تاکید کرد که کاهش فقر و همچنین رشد پایدار و فراگیر چالش های کلیدی در منطقه آسیای مرکزی و به ویژه در تاجیکستان باقی مانده است.در این راستا، همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان بر حمایت از اصلاحات در آموزش، بهداشت و درمان متمرکز است. توسعه پایدار روستایی، مصرف انرژی و آب.

در این نشست، مسائل مربوط به مشارکت اتحادیه اروپا در ساخت نیروگاه روگون و استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در قالب 5 + 1، با هدف توسعه بیشتر منطقه به عنوان یک منطقه اقتصادی و سیاسی با ثبات، پایدارتر، شکوفاتر و به هم مرتبط‌تر شد. فضا نیز مورد بررسی قرار گرفت.