خانه هوشمند (Smart Home): مزایا و امکانات خانه هوشمند چیست؟

هنگامی که زیرموج D1 بهتنهایی به یک تخمینگر فرستاده میشد، حیاتی توجه به میزان خطای مرحلۀ ارزیابی از دقت پایینی برخوردار بود و درنتیجه، بر تخمین کلی تأثیر میگذاشت؛ اما پس از این‌که اینزیرموج، دوباره شکسته شد و هر کدام جداگانه تخمین زده شدند، خطای مرحلۀ تحلیل کاهش تقریبا لطف پیدا کرد. اعتنا تخمینگر کلیدی سه معیار متوسط خطای مطلق (MAE)، ریشۀ متوسط خطای مربع (RMSE) و درصد میانگین خطای مطلق (MAPE) اندازهگیری شده است. این کمتر غلط در تخمین جزئیات موج حیاتی یاری شایانی میکند؛ برای مثال، در نمودار رخ 4، خطای تخمین برایدو گروه دادۀHousehold1 و Household3 به دو طریق رایج و نحوه پیشنهادی شکستن سیگنال ارائهشده در این مقاله اکران داده شده است. فرایند تدریس شبکه وقتی متوقف میگردد که حتی اساسی نرخ پایینیادگیری نتواند خطای مرحلۀ آنالیز را کاهش دهد. در هر گروه دیتا ۱۰۰۰۰ رکورد برای آموزش کانال خانه هوشمند کمپانی علم بنیان به کار گیری شده است. برخی از زیرموجهای مشتقشده از موج اساسی پس از اشباع شبکه در شکل کمتر نرخ یادگیری وزنهای بهتری، ساخت و دورههای اثر گذار بیشتری برای تدریس سپریمیکنند. برای سادهترشدنمرحلۀتخمین و تولید تخمینگری قویتر، ابتدا سیگنال ورودیبا موجک به زیرموجهای کوچکتری شکسته می شود که تقریب هر زیرمجموعه نسبت به موج اساسی آسانتر است. در حالی که برخی از سیستمهای هوشمند صرفا مهم دو آیتم از موادسازنده فوق فعالیت مینمایند (برای مثال یک دستگاه واحد که مستقیما مهم یک اپلیکیشن یا یک مرکز آزاددست که ابزارهای هوشمند را در دست گرفتن میکند، عمل میکند) البته بخش اعظم سیستمها از هر سه عنصر تشکیل میشوند. اهمیت استفاده از تجهیزات هوشمند سازی منزل صرفا اهمیت یک نگاه به گوشی یا تبلت تمام این نگرانیها برطرف میشوند. امنیت از سرقت حیاتی دزدگیر ها و دوربین های هوشمند وسنسور های هوشمند ، امنیت از حوادث ناگوار نظیر آتش سوزی ، پاره گی لوله های اب و گاز از نحوه اکران ها و سنسور های هوشمند تمامی همین ها امکاناتی میباشد که یک منزل هوشمند در اختیار شما قرار میدهد و همچنین به شما قابلیت می دهد امنیت را از طریق تلفن های هوشمند خویش از هر جایی از جهان به راحتی در اختیار گرفتن کنید. ، یک لایه برونانداز (Dropout) اصلی احتمال ناچیز و درنهایت، لایۀ خروجی ساختهشده است. طریق تخمین ارائهشده اهمیت استفاده از لهجه برنامهنویسی پایتونPython3.6 و در محفظه برنامهنویسیPycharm پیادهسازی شده است. به لحاظ علمی می اقتدار گفت که در همین طریق داده ها بسته به استاندارد به کار گیری شده بر بر روی یک، دو یا چهار زوج سیم منتقل شوند که همین سیم کشی به طور کامل از سیم کشی برق کلیدی مجزا می باشد. در درحال حاضر حاضر، منزل هوشمند samsung فقط بر روی بعضی مدلهای تلویزیونهای هوشمند، وسایل خانگی و گوشیهای هوشمند ارائه شده است. به عنوان مثال در رابطه بی سیم چندین پروتکل (z wave،wifi ، rf و …) وجود دارد که طریق ی ارتباطشان یک عدد و بی سیم است. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از سیستم منزل هوشمند ، شما ممکن است می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.