دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

همین روزنه دسترسی فن کویل دارای مشخصهی شیاردار بودن است.یعنی بر روی درب روزنه دسترسی رشته کویل برای تأمین هوای برگشتِ دستگاه فن کویل یک سِری شیار ۹ یا این که ۱۸ سلنتی حک می شود که این مسئله هم وجهِ تسمیهی همین روزنه دسترسی رشته کویل گشته قیمت دریچه فن کویل سقفی است. برای ایجاد همین دریچه دسترسی فن کویل نیز نخست از طراحی و ایجاد قاب دریچه دسترسی فن کویل شروع به کار می نماییم.با توجه به آلومینیومی بودنِ ماهیتِ همین دریچه دسترسی رشته کویل ساختارِ فریمِ همین دریچه دسترسی فن کویل از پروفیل آلومینیوم است.یعنی به لحاظِ سایز و عرضِ فریمِ دریچه دسترسی رشته کویل در دو عرضِ ۳ و ۵ سانتی محدود هستیم.در صورتیکه عرض فریم روزنه دسترسی حرفه کویل از پروفیل ۳ سانتی ساخته شود به آن روزنه دسترسی حرفه کویل کادر بی آلایش و چنانچه از پروفیل ۵ سانتی به کار گیری گردد به آن روزنه دسترسی حرفه کویل فریم پهن اطلاق میشود. حکِ جای پیچ بر روی ساختار فریم مطلقا بایستی قبل از عملیات رنگ کاری روی سطح ها روزنه دسترسی حرفه کویل صورت پذیرد.زیرا درصورتیکه بدینگونه فعالیت ننماییم، هرگونه پِرسکاری آن گاه از رنگ کاری بر بر روی سطوح روزنه دسترسی رشته کویل سبب زخم و خط و خش به ساختار فریم روزنه دسترسی رشته کویل میشود. اساسی تکمیل مراحل پیش تولیدِ دریچه دسترسی رشته کویل شبیه لولا تمامیِ سطوح داخلی و بیرونیِ باید اهمیت رنگ کورهای الکتروستاتیک در کد رنگ سفارشی پوشش دیتا شود.وجود کد رنگ های شکیل و قشنگ باعث تناسب بیشترِ دریچه دسترسی رشته کویل اصلی نما و رنگ محیط میشود.پس از انجام عملیات رنگ برای نگهداری کاملِ روزنه دریچه دسترسی رشته کویل آن را در پوشش مشمایی ضربه گیر قرار دیتا و بسته بندی می نمایند. پس از عملیات رنگ کورهای و خارج کردنِ روزنه دسترسی حرفه کویل از داخل کوره،برای مراقبت از سطوح روزنه دسترسی حرفه کویل از گزند ضربه و یا این که خشدار شدنِ سطوح دریچه دسترسی رشته کویل از کاورِ مشمایی به جهت ضربه گیر کردنِ دریچه دسترسی حرفه کویل به کار گیری شود تا دریچه دسترسی حرفه کویل در روزگار انتقال به به پروژه و عملیات نصب، مبتلا آسیب و صدمه نشود. می توان در پشت روزنه پایین حرفه کویل خطی یک توری تعبیه کرد تا نیز نقش فیلتر را ایفا کند و نیز از ورود و خروج حشرات و انتقال گرد و خاک پرهیز به عمل آید . کُد رنگ هایی که برای نوعِ رنگ دریچه دسترسی فن کویل گزینش می شود دوچندان متنوع می باشد و محدودیتی در تعیین رنگ برای خریدار یا این که کارفرما وجود نخواهد داشت.البته به طور عُرفی از رنگ های سفید،کرم،قهوهای،طوسی،مشکی و نقرهای بر بر روی سطح های روزنه دسترسی فن کویل به کار گیری میگردد. در واقعیت درب حرفه کویل وزنهای، به شکل مستقل از فریمِ روزنه دسترسی رشته کویل عمل کرده و زمان باز و بسته شدن به شکل به طور کامل از قاب روزنه دسترسی فن دریچه تماشا فن کویل سقفی کویل مجزا میگردد. کلیدی توجه به معمولی بودنِ مدلِ دربِ این دریچه دسترسی فن کویل، نیازی بهایجاد شیار،سوراخ یا منفذ هوا بر روی درب دریچه دسترسی رشته کویل وجود ندارد و درب روزنه دسترسی رشته کویل به رخ فِلت و به طور کامل صاف و بدون شیار طراحی،مونتاژ و در محل خود جانمایی میشود.