دریچه سقفی چهار طرفه – هوا نسیم شرق

نیکی تنها نور طبیعی وارد ماشین شما میگردد بلکه با امکان تغییر و تحول جهت فن تماما تهویه مطبوع انجام میدهد. کاربرد دارد. رنگ کارگاه ای این روزنه سفید می باشد البته بر شالوده التماس مشتری به رنگ دلخواه شما رنگ زده می گردد. چرا که شیرهای در اختیار گرفتن بعضا از تجهیزات فنی ساختمان داخل گوشه و کنار ای قرار دارااست که روزنه های بازدید، پرده این نهانخانه ها بشمار می آید. روشن میباشد که قیمت دریچه اهمیت دمپر بالاتر از ارزش به عبارتی فرآورده فارغ از دمپر دریچه سقفی گرد است. که عمدتاٌ بر روی سقف نمایانند، دریچه های مشاهده درب جور ای همگون اساسی معماری داخلی تولید می گردد که اصلی برخورداری از دریچه هایی در حالات متفاوت همین قابلیت را پدیدار می سازد. توضیح:ابعاد روزنه هایی که کمتر از ۱۱۲۵ سانتیمترمربع باشد،در محاسبات ۱۱۲۵ سانتیمترمربع چک میشود. اندازه همین روزنه ها ارتباط مستقیم اهمیت قدرت خنک کننده ها دارا‌هستند و هرچه دستگاه بزرگتر باشد روزنه نیز بزرگتر میشود. در اینجا می بایست اذعان نمود اختلاف قیمت فاحشِ روزنه اسلوت اهمیت دریچه طرح اسلوت اکثری از کارفرمایان را مجاب به استعمال از این روزنه بجای دریچه اسلوت کرده است. جهت تهویه مطبوع هوای داخلی به کارگیری می شود. روزنه سقفی دمپر دار و بدون دمپر جهت هوای رفت و برگشت و همچنین تخلیه دریچه سقفی دو طرفه استفاده می شوند. ضمناً این روزنه ها به جهت شیر های تاسیسات که در سقف کاذب جانمایی شده اند دسترسی آسان ایجاد کرده و در برخی نصیب ها که دریچه پایین فن کوئلی وجود ندارد صرفا به‌این منظور از دریچه های مشاهده تاسیسات استفاده می شود که به طور کامل مسطح و سوای شیار می باشند. همانطور که اشاره کردیم، روزنه های سقفی قابلیت و امکان ایجاد به بعدها گزینه نیاز مشتری را دارد، ارزش آن هم به ابعاد و نوع آن بستگی دارد. ح- دریچه سقفی تایلی ورقه ای کلیدی روزنه گرد بلندگویی (تخت).