در پی نتایج مذاکرات ترکمنستان و تاجیکستان در عالی ترین سطح، بسته اسناد امضا شد – اخبار تاجیکستان

امروز در دوشنبه و در پی نتایج مذاکرات سردار بردی محمداف رئیس جمهور و امامعلی رحمان رئیس جمهور، بسته اسنادی به امضا رسید.

از جمله:

– موافقتنامه بین دولت ترکمنستان و دولت جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه بهداشت و درمان.

– موافقتنامه بین دولت ترکمنستان و دولت جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه تضمین امنیت سایبری بین المللی.

– موافقتنامه بین دولت ترکمنستان و دولت جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه حفاظت فنی اطلاعات.

– پروتکل بین وزارت امور خارجه ترکمنستان و وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری متقابل در چارچوب سازمان های بین المللی.

– موافقتنامه بین دولت ترکمنستان و دولت جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه قرنطینه گیاهان؛

– موافقتنامه بین دولت ترکمنستان و دولت جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه دامپزشکی.

– “نقشه راه” برای تقویت همکاری در زمینه کشاورزی بین وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای 2023-2025.

– یادداشت تفاهم بین سرویس نظارت مالی زیر نظر وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان و اداره نظارت مالی زیر نظر بانک ملی تاجیکستان در مورد همکاری در مبادله داده های مالی مربوط به قانونی سازی عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم. و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی؛

– یادداشت تفاهم بین بانک مرکزی ترکمنستان و بانک ملی تاجیکستان؛

– موافقتنامه بین خدمات گمرکی دولتی ترکمنستان و خدمات گمرکی زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان در مورد سازماندهی تبادل اطلاعات اولیه در مورد کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد از مرز گمرکی.

– موافقت نامه هیاکیملیک مریم ولایت ترکمنستان و هیئت اجرایی قدرت دولتی منطقه ختلان جمهوری تاجیکستان در مورد اجرای روابط اقتصادی بین المللی و خارجی در زمینه های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و حوزه های بشردوستانه؛

– موافقتنامه بین خیاکیملیک ولایت بالکان ترکمنستان و هیئت اجرایی قدرت دولتی منطقه سغد جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و بشردوستانه.

– طرح فعالیت های مشترک (“نقشه راه”) برای گسترش بیشتر همکاری ها در زمینه افزایش حمل و نقل چندوجهی و افزایش ترافیک بار بین آژانس حمل و نقل و ارتباطات زیر نظر کابینه وزیران ترکمنستان و وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان برای سال 2023. -2025;

– یادداشت تفاهم بین وزارت صنعت و تولیدات ساختمانی ترکمنستان و وزارت صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان.

– یادداشت تفاهم همکاری تجاری بین وزارت بازرگانی و روابط اقتصادی خارجی ترکمنستان و وزارت توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان.

– یادداشت تفاهم بین وزارت کار و حمایت اجتماعی از جمعیت ترکمنستان و وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری در زمینه کار و اشتغال جمعیت.

– یادداشت تفاهم بین آژانس Türkmenawtoulaglary آژانس حمل و نقل و ارتباطات تحت کابینه وزیران ترکمنستان و وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان در مورد توسعه حمل و نقل جاده ای بین المللی.

– یادداشت تفاهم بین کمیته دولتی آمار ترکمنستان و آژانس آمار زیر نظر رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان.

– یادداشت تفاهم بین سرویس دولتی اصلی “Türkmenstandartlary” ترکمنستان و سرویس نظارت دولتی بر کار ایمن در نظارت بر صنعت و معدن زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان.

– یادداشت تفاهم بین مرکز علمی مطالعات استراتژیک انستیتوی روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ترکمنستان و مرکز مطالعات استراتژیک تحت ریاست جمهوری تاجیکستان.

– تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه صنعت گران و کارآفرینان ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان.

– تفاهم نامه بین خبرگزاری دولتی ترکمنستان “TDH” و خبرگزاری ملی تاجیکستان “خاور” زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان.

– تفاهم نامه تعامل و همکاری بین مرکز ملی اتحادیه های کارگری ترکمنستان و فدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل جمهوری تاجیکستان.

همچنین با تشویق حاضران، سردار بردی محمداف و امامعلی رحمان روسای جمهور کشور اعلامیه تعمیق مشارکت راهبردی ترکمنستان و جمهوری تاجیکستان را امضا کردند.

این سند مهم، هدف ثابت دو کشور را برای ادامه فعالانه توسعه همکاری‌های چندجانبه در قالب دوجانبه و چندجانبه، تعامل سازنده در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی تأیید کرد. تاکید می‌شود که توسعه و تعمیق بیشتر گفت‌وگوهای ترکمنستان و تاجیکستان منافع اساسی دو کشور را تامین می‌کند و به شکوفایی آنها و همچنین تقویت صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند. بنابراین، اعلامیه عزم قاطع ترکمنستان و جمهوری تاجیکستان را برای رساندن روابط بین دولتی به سطح کیفی جدید و پر کردن آنها با محتوای عملی به نفع دو ملت برادر تأیید می کند.

در پایان مراسم امضای سند، سران دو کشور در جمع نمایندگان رسانه ها سخنرانی کردند.