دوره های آموزشی برای رهبران زن “زن رهبر” در منطقه سغد آغاز به کار کرد – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی آکادمی مدیریت دولتی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، دوره های “زن-رهبر” کار خود را در منطقه سغد آغاز کرده است.

در 10 می سال جاری، اولین دوره آموزشی تحت برنامه “زن-رهبر” در شهر گلیستون برای آموزش رهبری از میان زنان فعال و مستعد افتتاح شد.

این دوره با حضور 25 نفر از فعالان – کارمندان دستگاه اجرایی قدرت دولتی منطقه سغد، شهرها و بخشهای آن برگزار شد.

رئیس آکادمی مدیریت دولتی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، دکترای حقوق، پروفسور عبدالخلیل غفورزدا دولتعلی، معاون اداره خدمات عمومی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، دلنوزا احمدزدا داورونالی، معاون رئیس سغد منطقه زینوره عظیمی، دیگر نمایندگان آکادمی مدیریت دولتی و نهاد اجرایی قدرت دولتی منطقه سغد.

به ویژه خاطرنشان شد که این دوره بر اساس رهبری بنیانگذار صلح و وحدت ملی – رهبر ملت، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برگزار می شود.

به منظور حصول اطمینان از مشارکت گسترده زنان در تمامی عرصه های اقتصاد ملی کشور و مشارکت آنان در اداره عامه، تعدادی از قوانین حقوقی اتخاذ شده است که نقش مهمی در ارتقای جایگاه زنان در ایجاد یک نظام دموکراتیک دارد. جامعه.

تاکید شد که مشارکت روزافزون زنان و دختران در مناصب رهبری و نیز بهبود شرایط کاری و فعالیت‌های آنان از نخستین سال‌های استقلال کشور، در کانون توجه رئیس دولت قرار دارد. بنابراین، دولت جمهوری تاجیکستان با در نظر گرفتن واقعیت های سیاسی، اقتصادی و ویژگی های فرهنگی و سنتی، با پرسنل زنان کار می کند.