دومای دولتی پیشنهاد تعلیق اعطای تابعیت روسیه به ساکنان تاجیکستان را داد – اخبار تاجیکستان

به گزارش REX، سرگئی میرونوف، معاون دومای دولتی، رهبر SRZP، توقفی برای اعطای تابعیت روسیه به ساکنان تاجیکستان پیشنهاد کرد.

مهلت قانونی اعطای تابعیت روسیه به ساکنان تاجیکستان، یک رژیم روادید با کشورهای آسیای میانه، و قبل از شروع آن، انگشت نگاری برای همه کسانی که وارد می شوند و جمع آوری پول که وجوه آن صرف اخراج مهاجرانی می شود. میرونوف پیشنهادات خود را فهرست کرد.

معاون دومای ایالتی معتقد است، در نهایت، برای برقراری نظم شدید در این زمینه، به جای سرپرست وزارت امور داخلی، به یک سرویس مهاجرت مستقل قدرتمند نیاز است که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور باشد.