رئیس جمهور جایگزین رئیس بانک ملی – اوستا شد

رئیس جمهور جایگزین رئیس بانک ملی شد

20 نوامبر 2020 ، ساعت 15:59

اوستا. Tj | 20.11.2020 | رئیس جمهور تاجیکستان ، امامعلی رحمان با حکم خود رئیس بانک ملی ، جامدد نورمخمدزود را در ارتباط با انتقال به شغل دیگر برکنار کرد.

به گفته سرویس مطبوعاتی رئیس دولت ، رئیس جمهور خلیکزود خوکیم حکمتولو را به عنوان رئیس بانک ملی کشور منصوب کرد که پیش از این انتصاب سمت معاون رئیس NBT را بر عهده داشت.

همچنین معاون رئیس NBT حمیدلو مشرابزودا با عبارت “در رابطه با انتقال به شغل دیگر” از سمت خود برکنار شد.