راهنمای نگارش مقاله – مجله بالینی پرستاری و مامایی

کاغذ عنوان: تیتر کامل نوشته سوای به کارگیری از مخفف ها باشد. همچنين علامت ها اختصاری به جهت توشه اول بايد یار کلیدی رخ تام لغات آورده شود و در رخ تکرار تنها از شکل اختصار استعمال گردد، مگر اينکه نشانه يک واحد اندازهگيری استاندارد باشد. واجب هست درمقالات فارسی آیین نگارش به طور تمام رعایت شده و در صورتی که عبارات لاتین متساوی مناسب فارسی دارند از مساوی های فارسی در نوشته استفاده شود. ۱۱- پس از اعلام نتیجه های داوری در صورتی که مقالات نیاز به اصلاحات توسط نگارنده داشته باشد مراتب به دستور سردبیر به نگارنده اعلام می شود تا ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن مبادرت کند در غیر اینصورت نوشته بلاتکلیف و به منزله انصراف تلقی خواهد شد.؛ رسیدگی مجدد ورژن ویرایش شده این نوع مقالات مشروط به استدعا نویسندگان و بارگذاری دوباره نوشته اساسی شماره جدید خواهد بود. ¯ اسامی نویسندگان درصورتیکه بود تا شش نفر نخستین نوشته شود. مرحله انجام اصلاحات: اعمال نظر داوران، ارسال نوشته تصحیح شده نزد سر داور، (سرداور تطبیق دهنده از دربین داوران قبلی و یا کلیدی گزینش داور تازه خواهد بود). تراز داوری دارای انتخاب دستکم ۲ داور، جواب داوران به صورت (پذیرش مقاله، اصلاحات پیشنهادی، اصلاحات حساس و بازنگری مقاله، رد و عدم پذیرش مقاله). تراز پذیرش نهایی: در صورت پذیرش مقاله- مسئول مکاتبات ملزم به اعمال اصلاحات و ویراستار نهایی قبل از چاپ آن می باشد. ۶- پس از اعلام نتیجه های داوری در صورتی که نوشته نیاز به اصلاحات توسط نگارنده داشته باشد، مراتب به ایشان اعلام تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن دانلود نوشته گویش اصلی اقدام نماید. ۸- در صورتی که اهمیت عامل فیلم مستند ثابت شود که نوشته غیر اصیل و کپی برداری هست امکان تکثیر مقالات نگارنده تا ۴ شماره در نشریه وجود نخواهد داشت. منش سادهتر همین است که از شمارههای آخر چاپ شده به وسیله مجله، مقالهای دانلود شده و سپس از آئین نگارش ارجاعدهی در آن مقالات استفاده نمود. به جهت مدل ها ، از نامگذاری طبقه بندی پذیرفته شده WoRMS و ERMS به کار گیری نمایید و مدام ان ها را دارای حروف کج (ایتالیک )بنویسید. خجیر افزود: در عنوان نوشته ISI نباید از کلمه ها بیش تر یا ایهامدار استفاده کرد، تیتر باید به نحوی انتخاب شود که بیشترین جذابیت را برای خواننده و بیشترین رابطه را اساسی محتوای نوشته داشته باشد. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم دانلود مقاله سطح های خودتمیزشونده بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.