رسیدگی به درخواست الکترونیکی یکی از ساکنان پایتخت – اخبار تاجیکستان

بر اساس درخواست الکترونیکی یکی از ساکنان دوشنبه، مأموران پلیس یاتیموف تولیبجون توکالوویچ، متولد 22 مارس 1985، ساکن روستای چیلامازور در شهر وخدات را به دلیل نقض نظم عمومی بازداشت کردند. اداره امور داخلی دوشنبه گزارش می دهد.

در بازرسی مشخص شد که یاتیموف تولیبجون که مسافر حمل و نقل عمومی بود با یک شهروند که در حال صحبت با راننده وسایل نقلیه عمومی بود رفتار گستاخانه ای داشته و از این طریق نظم عمومی را زیر پا گذاشته است.

در رابطه با این موضوع، در رابطه با شهروند یتیموف تولیبجون، مطالب لازم جمع آوری و جهت انجام اقدامات قانونی مناسب به دادگاه ارسال شد.