سرطان تیروئید؛ علت، تشخیص و درمان انواع سرطان تیروئید

به هر حال، هورمون محرکه تیروئید (TSH) اهمیت مقادیر بالا سلولهای سرطانی بافت تیروئید را وادار به جذب مقادیر بالای ید می کند. در صورتی که گونه های مختلفی از سرطان پاپیلاری تیروئید یافت شود ، هر تومور به طور جداگانه در گزارش شما تفسیر دیتا می شود. علاوه بر آن چنانچه با استفاده از نمونهبرداری پیشین نتیجهای حاصل نشود، ممکن میباشد آن سمت از غده تیروئید که توده مشکوک به سرطان در آن وجود دارد در موقعیت بیهوشی عمومی به طور تمام برداشته شود (تیروئیدکتومی). به طور کلی شیوه گزینه قبول آن می باشد که تمام تیروئید برداشته شود. به جهت عمده بیماران دچار به سرطان تیروئید مدولاری ، علت ناشناخته باقی می ماند ، هرچند ترکیبی از تغییرات ژنتیکی و کارداران محیطی احتمالاً در آن نقش دارد. تومور می تواند فقط از یک مدل یا این که ترکیبی از گونه های تشکیل شده باشد. در صورتی که تنها چکیده از تومور به وسیله یک کپسول احاطه شده باشد ، تومور را منتخب محصور می نامند. در صورتی که هیچ سلول سرطانی در داخل یک رگ خونی دیده نشود ، تهاجم عروقی منفی هست ، درصورتیکه کمتر از 4 رگ خونی اهمیت سلول های سرطانی وجود داشته باشد ، مثبت و کانونی است و چنانچه 4 یا اکثر عروق خونی حساس سلول های سرطانی وجود داشته باشد ، مثبت و منتشر است. غدد لنفاوی حاوی سلول های سرطانی اغلب مثبت و آنهایی که فاقد هرگونه سلول سرطانی میباشند منفی نامیده می شوند. گروهی از سلولهای سرطانی داخل غدد لنفاوی a نامیده می شود رسوب توموربه در رخ یافتن رسوب تومور ، آسیب شناس شما رسوب را ترازو گیری می کند و بزرگترین رسوب تومور کشف شده در گزارش شما شرح داده می شود. زمانی که بیش از یک تومور یافت می شود ، فقط بزرگترین تومور برای گزینش مرحله تومور پاتولوژیک به کار گیری می شود (مرحله آسیب شناسی را در زیر ببینید). براین اساس ید رادیواکتیو به عنوان یک درمان مکمل سرطان تیروئید پس از جراحی گزینه استعمال قرار می گیرد. در این طرز مقادیر جزئی ید رادیواکتیو بلعیده و یا این که تزریق می شود و محل قرار گیری ید به وسیله تصویر برداری دنبال می شود. تیروئید یک غده ریز U شکل است که در جلوی گردن قرار دارد. سرطان تیروئید پاپیلاری شایع ترین دسته سرطان تیروئید در بزرگسالان است. انجام شود تا در صورت لزوم، نیاز به تغییر و تحول میزان قرص لووتیروکسین مشخص شود. به این ادله ، آسیب شناسان معمولاً بایستی قبل از یافتن سلول های C ، زیر میکروسکوپ به غده تیروئید بسیار دقیق نگاه کنند. سلول های توموری که به میزان به اندازه از غده تیروئید حرکت می نمایند ممکن میباشد اهمیت ساختارهای مازاد مثل ماهیچه ها ، مری یا نای در تماس باشند. جهش ها سبب می شوند سلول ها به سرعت رشد و نشر یابند. این تغییرات باعث میشوند که همین سلولها به سرعت رویش کرده، نشر یابند و دیگر از فی مابین نروند؛ به این ترتیب تجمع این سلولهای غیر طبیعی سبب ساز ایجاد تومور میشود. اساسی همین هم اکنون ، برخی از بیماران حیاتی تغییرات ژنتیکی خاصی متولد می شوند که شناخته شده می باشد منجر سرطان مدولاری چگونه از سرطان تیروئید خودداری کنیم تیروئید می شود. به منظور تشخیص سرطان تیروئید پاپیلاری ، پاتولوژیست شما در آغاز می بایست تغییرات در بخشی از سلول به اسم هستهبه هسته اصلی هست چون بخش اعظم مواد ژنتیکی سلول (DNA) را در خود دارد. در یک سلول فولیکولی طبیعی و سلامت ، هسته کوچک و گرد است ، غشای هسته صاف هست و کروماتین تمام هسته را پر می کند. در سلول تومور کارسینوم پاپیلاری تیروئید ، هسته بزرگتر از موقعیت معمولی میباشد ، غشاء ناهموار میباشد و هسته واضح به لحاظ می برسد چون کروماتین به کنار رانده شده است. در بیرون فولیکول ها سلول های تخصصی کوچکی به اسم سلول های C وجود دارد. براى بررسى بافت هاى قابل انعطاف (مانند تيروئيد)، ام آر آى از اين نظر كه تصاوير پُر جزئياتى را ارائه مى نمايد، وسيله مناسبى مى باشد (خصوصاً براى بررسى دقيق ستون مهره ها و مغز). ماکروسکوپی (ناخالص) – تومور را می قدرت سوای استفاده از میکروسکوپ در بافت های اطراف مشاهده کرد. تعدادی کانونی واژه و کلمه ای است که آسیب شناسان برای توصیف یافتن بیش از یک تومور از مدل شبیه (نوع) در غده تیروئید استفاده می کنند. سطح پاتولوژیک برای سرطان تیروئید مدولاری بر اساس سیستم تراز بندی TNM میباشد ، یک سیستم شناخته شده در میان المللی که در در آغاز به وسیله کمیته مشترک سرطان در آمریکابه همین سیستم از دیتاها مربوط به تومور اولیه (T) ، غدد لنفاوی (N) و بیماری متاستاتیک به دور (M) برای گزینش سطح جراحت شناسی کامل (pTNM) به کار گیری می کند. علت تولید سرطان تیروئید مدولاری چیست؟ سرطان ماژولاری تیروئید چیست ؟ توموری که فاقد کپسول باشد و آن را از غده تیروئید طبیعی اطراف انقطاع کند ، غیر کپسولی یا نفوذی نامیده می شود. وظیفه غده تیروئید این می باشد که ید را که در بخش اعظمی از غذاها یافت می شود ، اخذ کرده و آن را به هورمون تیروئید تبدیل کند.