سپس بالون منبسط میشود تا دریچه را باز کند

در عمل تعویض روزنه میترال، دریچهی طبیعی میترال مریض دارای یک روزنه مصنوعی دریچه اسلوت خطی جایگزین میشود. ۱- هرگونه جواهرات یا وسایلی که ممکن است حساس روند تداخل داشته باشد را درمیآورید ولی درصورتیکه از سمعک یا این که دندان تصنعی به کار گیری می کنید، می توانید آن ها را حین کار داشته باشید. چنانچه آبستن می‌باشید یا احتمال می دهید آبستن باشید، قبل از فعالیت موضوع را به پزشک معالج اطلاع بدهید چراکه ممکن است در همین جراحی به جنین جراحت برسد. ۷- قبل از آغاز عمل از روش سرم به شما داروی آرامشبخش تزریق می کنند تا آرام گردید البته به احتمال همچنان هوشیار باقی می مانید. دکتر قبل از کار یک داروی آرامشبخش به شما می دهد تا هنگام عمل آهسته باشید. بدین ترتیب قبل از کار کلیه مشکلات و نگرانی هایتان را اهمیت دکتر معالج دریچه اسلوت چیست در میان بگذارید. همینطور چنانچه در بازه زمانی شیردهی هستید، می بایست دکتر را در جریان بگذارید. در صورتی که سابقه نقص‌ خونریزی دارید یا این که از داروهای ضدانعقاد (رقیقکننده خون) و آسپیرین (یا هر داروی دیگری که بر روی لخته شدن خون اثر می گذارد) به کارگیری می کنید، به پزشک بگویید. در گزینه تمامی داروهایی که مصرف می کنید، چه داروهای درمانی و تجویزی و چه داروهای فارغ از نسخه (مانند مسکن یا مکمل) به پزشک معالج اطلاع دهید. قبل از امضای رضایتنامه بایستی آن را ظریف بخوانید و در صورتی که بخشی از آن برایتان پر‌نور نبود، از دکتر سوال بپرسید. همینطور ممکن است تست های خون دیگری هم از شما بگیرد. افتادگی روزنه قلب میترال بهندرت ممکن است عوارض داشته باشد. در کشورهای توسعه و گسترش یافته بروزMS به ادله کمتر ابتلا به روماتیسم کمتر یافته هست اما در مناطق گسترش نیافته MS حیاتی سرعت بیشتری ترقی می کند حتی گهگاه بیماران قبل از ۲۰ سالگی علامتدار می شوند. آنگاه از گشوده شدن دریچه، دکتر بالون را خالی کرده و میله کتتر را از رگ بیرون می کند. در بعضا موارد، یک یا بیش از یک دریچه قلبی به طور تام گشوده یا بسته نمی شوند. یک ورقه رضایتنامه به شما داده می شود تا بهصورت کتبی اذن انجام عملیات را به پزشک بدهید. ۸- یک کارشناس تندرست نبض شما را ارزیابی می کند و آن را پایین محل تزریق آرم می زند تا بعدا اهمیت ضربان های سپس از فعالیت مقایسه شود. علامت ها مهم (مانند ضربان قلب، فشار خون، ضربان تنفس و تراز اکسیژن خون) هم در حین فعالیت در دست گرفتن می شود.