سیرو الدین مهرالدین با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 5 مه 2023 در شهر پناهی در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دیداری بین سیرودین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، مهرالدین و ژانگ مینگ، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای.

طرفین در خصوص موضوعات موجود در دستور کار سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر ارتقای ابتکارات و پیشنهادات تاجیکستان در داخل سازمان تبادل نظر کردند.

دبیرکل از طرف تاجیکستانی به دلیل حمایت مستمر از تلاش های وی به عنوان رئیس بخش اداری سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد.