سیرو الدین مهرالدین با هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در تاجیکستان دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

سیرو الدین محریدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 3 می 2023 با کاویل مادام راماسوامی پارواتی هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تاجیکستان پذیرایی کرد. به گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار، طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشم انداز توسعه همکاری های دوجانبه سودمند بین تاجیکستان و ساختارهای سازمان ملل متحد و همچنین مسائل مربوط به پروژه های در حال انجام در تاجیکستان و رویدادهای آتی بحث و تبادل نظر کردند.