سیستم های آموزشی برای ظهور ChatGPT آماده نبودند – اخبار تاجیکستان

یونسکو میزبان اولین نشست جهانی وزرای آموزش و پرورش برای بررسی فرصت ها، چالش ها و خطرات مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی، از جمله برنامه ChatGPT، در آموزش مدرسه و دانشگاه بود.

بیش از 40 وزیر نظرات خود را در مورد استفاده از هوش مصنوعی و بهترین روش ادغام این ابزار در سیستم های آموزشی به اشتراک گذاشتند.

استفانیا جیانینی، دستیار مدیر کل آموزش یونسکو گفت: هوش مصنوعی مولد افق‌های جدیدی را می‌گشاید، اما در عین حال چالش‌های جدیدی را به همراه دارد. ما باید اقدامات فوری برای ادغام فناوری های جدید در سیستم های آموزشی بر اساس شرایط خودمان انجام دهیم. وظیفه ما اولویت دادن به ایمنی، فراگیر بودن، تنوع، شفافیت و کیفیت است.»

یک مطالعه جهانی جدید یونسکو روی بیش از 450 مدرسه و دانشگاه نشان داد که فقط کمتر از 10 درصد از مؤسسات آموزشی یک خط مشی سازمانی یا دستورالعمل رسمی در مورد استفاده از برنامه های کاربردی هوش مصنوعی ایجاد کرده اند. نتایج نشان می‌دهد که ایجاد واکنش فوری به ظهور ناگهانی برنامه‌هایی که قادر به خلق آثار نوشتاری و تصویری هستند، چالشی برای مؤسسات آموزشی است.

نتایج پژوهش نشان داد که معلمان در عصر جدید نقش اصلی را در عرصه تعلیم و تربیت ایفا می کنند، اما برای حل مشکلات پیش روی معلمان به راهنمایی و آموزش روشی نیاز است.