شی جین پینگ روز جهانی کارگر را به کارگران سراسر کشور تبریک می گوید – اخبار تاجیکستان

روز یکشنبه 30 آوریل، رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در آستانه روز جهانی کارگر که در اول ماه مه جشن گرفته می شود، به زحمتکشان سراسر کشور تبریک گفت.

وی از زحمتکشان کشور خواست تا روحیه کارگر نمونه را قویاً پرورش دهند و همچنین از توده های گسترده کارگر خواست تا صادقانه و مجدانه کار کنند و شجاعانه نوآوری کنند تا به طور اساسی مدرنیزاسیون چین را ترویج کنند و آنها را به ایفای نقش اصلی تشویق کنند. نیرو در رویکرد جدید ساختن یک کشور قوی و احیای چین.

شی جین پینگ از کمیته‌های حزبی و دولت‌ها در تمام سطوح در سراسر کشور خواست تا به طور مؤثر از حقوق و منافع مشروع توده‌های کارگر حمایت کنند، با وجدان به آنها کمک کنند تا مشکلات و مشکلات را حل کنند و فضای مطلوب احترام به کار و احترام به کارگران را در جامعه ترویج دهند. .