عنوان “بهترین کارمند CIS-2023” توسط مهندس اقتصاد آکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان دریافت شد – اخبار تاجیکستان

سامرالدین سیف الدین زاده ستوان ارشد شبه نظامی، مهندس اقتصاد بخش مالی آکادمی وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان به عنوان “بهترین کارمند CIS-2023” شناخته شد و دیپلم، نشان و گواهی اعطا شد. از رقابت هوار گزارش می دهد.

این مسابقه به ابتکار وزارت آموزش و علوم جمهوری قزاقستان با همکاری انجمن جنبش سراسری بوبک برای تعیین بهترین کارگران در بین کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار شد.