فشارشکن آب چیست؟

در شیرهای کاهنده فشار به ادله به کارگیری از اثر گلوگاه، گرما ایجاد می شود و می بایست میزان این گرما در محاسبات مدار خواسته گردد.فشارشکن کاهنده فشار در اشکال بلوکی ، مدولار و سر راهی و از حیث سیستم داخلی در 1- جمع فشارشکن کاهنده فشاربا شیر یکطرفه 2- شیر کاهنده فشار بر شالوده عملکرد اهمیت توجه به کارایی آن فشارشکن کاهنده فشار مستقیم و فشارشکن کاهنده فشار پیلوتی موجود می باشد . غالبا زمانی از این شیر به کار گیری می شود که مصرف کننده آن گاه از همین شیر نیاز به فشار کمتری داراست یا فشار ممکن می باشد به آن جراحت وارد کند. لازم بذکر هست مانومتر یا به عبارتی فشار سنج هیدرولیک وسیله ای مکمل برای تنظیم فشار است. باید دقت شود که جهت جریان آب یا سیال دیگر باید به سمت پیکان هک شده بر روی شیر فشار شکن باشد. لذا تغییرات جریان بالادست تغییری در کارایی همین جور از شیرهای فشارشکن و فشار تنظیمی ساخت نمیکند. این تجهیزات بر حسب عملکرد به دو گونه مستقیم و پایلوت­دار تقسیم میشود. بر همین اساس، شیرهای فشارشکن دارای کارایی مستقیم و پیلوت دار، از گونه های متعدد همین مدل ولو صنعتی به شمار می رود. همینطور کارایی این گونه از شیرهای فشارشکن بگونهای می باشد که درصورت تغییر تحول فشار و دبی جریان بالادست، فشار جریان خروجی به تحت دست به طور تماماً یکنواخت و استوار و بر مبنا فشار تهیه شده خواهد فشار شکن روغن هیدرولیک بود. به این جهت، خرید کردن شیرهای فشارشکن پایلوت دار، برای کنترل ثابت و نرخ جریان های بالا، تعیین مثمر ثمر و کاربردی تلقی می گردد. یکی از دیگر از کاربرد های شیر فشارشکن ساخت فشار استوار به رخ ثابت در خروجی های آب با فشار های محل ورود مختلف است. برای مثال در جرثقیل 20 بدن کاتو، یک طبقه از طبقات پمپ به طور منحصر به فرد به وینچ تعلق داراست که در ارتفاع مسیر برای ایمنی عمده در دو مرحله مورد تهیه و تنظیم فشار قرار می گیرد نخست در ورود به شیر و بعد در ورود به هیدرو موتور که در تراز دوم فشار شکن به ملازم سوپاپ یکطرفه در یک پکیج همپا می باشد ولی عموما فشار شکن دوم مهم ضریب عمده اثبات می‌شود تا عملا در مواقع غیر اضطراری تاثیری در فشار نداشته باشد و فشار ضروری در به عبارتی سطح ورود به شیر تنظیم شود.