مباحث پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در وحدت – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی این اداره، در شهر وحدت به ابتکار وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان، سمینار-جلسه پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان برگزار شد.

به منظور اجرای عملی برنامه ملی پیشگیری از بزهکاری اطفال 2020-2024، به ابتکار وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان، سمینار نشستی با حضور در شهر وحدت برگزار شد. از نمایندگان وزارت کشور، دادگاه شهر وحدت، کمیسیون حقوق کودک، اداره آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و حمایت اجتماعی، امور زنان و خانواده و نمایندگان سایر مراجع ذیربط ادارات و بخش های منطقه

رئیس اداره پیشگیری از بزهکاری اطفال و جوانان وزارت امور داخله، سرهنگ شبه نظامی بوخوریزدا منصور گویب، در مورد نتایج و دستاوردهای این ریاست و تطبیق نکات برنامه ملی پیشگیری از بیماری ها اطلاعات ارائه کرد. بزهکاری نوجوانان 2020-2024.

نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات شرکت کننده در این مراسم نیز گزارشی از تطبیق موارد مربوطه این برنامه ارائه کردند.

لازم به ذکر است که «برنامه ملی پیشگیری از بزهکاری نوجوانان برای سال 2020-2024» برای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد تدوین و ارائه شده است.

هدف این برنامه پیشگیری جمعی از بزهکاری در میان خردسالان و مشارکت آنها در آموزش و توسعه برنامه درسی است.