محدودیت های کار زنان بررسی می شود – اخبار تاجیکستان

در 12 می 2023، به رهبری معاون وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان، دولتزد کیوم الدین، دومین نشست کارگروه بین بخشی در مورد اجرای توصیه های اتحادیه اروپا در مورد شمول به گزارش سرویس مطبوعاتی این اداره، تاجیکستان در سیستم عمومی مزایای اتحادیه اروپا (GSP +) برگزار شد.

در این جلسه موضوع بازنگری در فهرست مشاغلی که استفاده از نیروی کار زنان را ممنوع می کند و حداکثر محدودیت بار مجاز برای زنان مورد بحث قرار گرفت (فرمان دولت جمهوری تاجیکستان مورخ 4 آوریل 2017، شماره 179).
در جریان بررسی موضوع، نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات جمهوری تصمیم گرفتند در رابطه با ورود تجهیزات و فناوری های جدید به تولید و تسهیل تعدادی از کارها و نیز بر اساس پیشنهادات مربوطه، این فهرست آثار را اصلاح کنید.

لازم به ذکر است این کارگروه شامل کارکنان موسسات صنعتی، مراکز بیماری های شغلی، کارشناسان و مشاوران می باشد.

این موضوع پس از بحث همه جانبه برای بررسی و تصویب در دولت جمهوری تاجیکستان ارائه خواهد شد.