محلول زیر صافی همان آب اکسیژنه می باشد

همینطور استنشاق این محلول باعث تخریب آفت های ریه می شود. استنشاق پراکسید هیدروژن به صورت بخار، مه، یا آئروسل می تواند باعث خفگی در مناطقی حساس تهویه قلیل شود. مصرف هیدروژن پراکسید در هر حجم توصیه نمی شود. از گاز هیدروژن پراکسید می اقتدار به رخ متراکم یا این که غیر متراکم نیز به کار گیری کرد و هر طرز نیاز به تحلیل در نوع خود دارد. از دیگر خطرات آب اکسیژن تحریک ریهها و نیز برونشیت میباشد که حیاتی سرفه، خلط وکوتاهی تنفس همراه است. محصولات پراکسید هیدروژن رقیق حاوی 3 تا 5 درصد پراکسید هیدروژن به راحتی از نحوه پوست تندرست جذب نمی شوند، اما می توانند برای غشای مخاطی خفیف تحریک ساخت کنند. محصولات مبتنی بر پراکسید هیدروژن که بوسیله مصرف کنندگان به جهت مصارف خانگی خریداری می شوند، طبق معمول حدود 3 درصد هیدروژن پراکسید دارند. عاقبت گیری به این رخ است که اهمیت توجه به نتایج به حیث می برسد که اثر قسمتی تتراسایکلین موضعی و هیدروژن لبریز اکسید بر تسریع فرایند بهبود زخم های تروماتیک صورت اختلاف آماری مضمون‌ داری حساس هم ندارند. این محلول و ترکیب شیمیایی در کشورمان ایران کاربردهای متعددی دارد که دارای جایگاه های صنعتی و غذایی با توجه به غلظت یا درجۀ خلوص متعدد این کاربردها کلیدی هم فرق می کنند. به طور معمول فروش آب اکسیژنه در غلظت های در میان ۳۵% تا ۶۰% انجام آب اکسیژنه به عبارتی اکسیدان است؟ می شود. چنانچه همین رخداد افتاد سریعا دست خویش را دارای آب بشورید؛ سپید شدن موضع برخود دارای این محلول آن‌گاه از گذشت چند دقیقه معمولی هست و جای نگرانی نمی باشد زیرا سپس از مدتی همین سفید شدن پوست خویش به خود از در میان می رود و صرفا ممکن می باشد تا مدتی سوزش در محل عکس العمل را حساس کنید. در صورتی که در دهن خود درد دارید، دهان خویش را دارای آب اکسیژنه محلول در آب حدود نیم دقیقه بشویید.سپس دهن خود را دارای آب معمولی آبکشی کنید. کودکان به ویژه کودکان و کودکان طفل دوست دارا هستند همه چیز را در دهان خویش نگه دارا‌هستند و آن ها را رها می کنند تا حیاتی میکروب ها و باکتری ها بازخورد کنند. در غلظت های پایین، می توان از پراکسید هیدروژن به تیتر دهانشویه برای از در بین بردن مخاط یا تحریکات جزئی دهن به کار گیری کرد (برای این مورد بدون شک باید اهمیت دکتر معالج مشورت کرد و استعمال سر خویش از آن برای تمیز نمودن دندان ها خطرناک میباشد و می تواند موجب آسیب به بافت لثه شود). در اینجا عمده به بررسی وب سایت آب اکسیژنه یک ماده سپید کننده است.