مهاجران تاجیکی سرمایه گذاری های مالی بیشتری از بانک ها را به اقتصاد به وطن خود منتقل کردند (ویدئو) – اوستا

مهاجران تاجیکی سرمایه های مالی بیشتری از بانک ها در اقتصاد به وطن خود انتقال داده اند (ویدئو)

14 دسامبر 2020 ، ساعت 14:38

اوستا. Tj | 12/14/2020 | در نیمه اول سال ، مهاجران تاجیکی بیش از بودجه ای که بانک ها در طی 9 ماه به بخش های اصلی اقتصاد ملی تأمین کرده اند ، به وطن خود منتقل شدند.

در نیمه اول سال ، مهاجران کارگری تاجیکستان 999 میلیون دلار به وطن خود انتقال داده اند. میزان کل سرمایه گذاری اعتباری سیستم بانکی و سازمان های سرمایه گذاری خرد در بخش های اصلی اقتصاد تاجیکستان (به پول ملی و خارجی) در ابتدای اکتبر سال جاری به 10.4 میلیارد سامانی (920.3 دلار) رسیده است. میلیون).
https://www.youtube.com/watch؟v=wU29WQGC3Tk