مهریه – مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ممتخصص مهریه در اجرای ثبت و دادگاه خانواده

در خصوص طلاق، یا این که طلاق توافقی و وکیل برای مطالبه مهریه و نفقه معوقه کلیدی سوالات حقوقی عدیده میباشید؟ در برخی از مورد ها مرد دارای محصول و اموالی است که زن به تنهایی قادر به معرفی و توقیف همین اموال نمیباشد بدین ترتیب زن می تواند وکیل مهریه در تهران بگیرد تا وکیل برای اجرای مهریه اقدام نماید و به عامل شناخت وکیل اساسی قوانین و ادارات مختلف میتوانند سریعا اموال مرد را شناسایی کرده و آن‌ها توقیف کند. این درحالی هست که پرونده های خانواده می تواند بنیاد و عاقبت یک یا چند خانواده را تغییر‌و تحول دهد، به تجربه بارها شاهد بوده ایم که گفته اند « خانواده آسان می باشد و وکیل نمی خواهد » و در کوچکترین مسائل هم چون مهریه و نفقه اقدام به التماس کرده اند و چون عامیانه فکر می نمایند اگر درخواست طلاق از جانب زن باشد نمی تواند مهریه بگیرد، مهریه را از خودش سلب کرده و حق خودش را به راحتی می بخشد و یا این که برای مثال در امور نفقه نمی داند که نپرداختن نفقه از سوی شوهر جرم است. در حال حاضر، نحوه وصول مهریه از دو نحوه دادگاه خانواده و اجرای تصویب قابلیت پذیر می باشد که در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم. همچنین زن میتواند در راستای ثابت کراهت خود از شوهر، در دعوای جدایی به درخواست زوجه، اقدام به بذل تمام یا قسمتی از مهریه خویش کند حالا پرسش شما کدام است؟ درصورتیکه زوج ملائت داشته و از قدرت مالی خوبی برخوردار باشد مهم پرداخت مهریه زن خود وی را جدایی می‌دهد و در صورتی مرد مدعی عدم ملائت باشد و ابراز دارااست که معسر هست و می تواند مهریه زن خویش را بصورت اقساطی پرداخت نماید، در این فرض دادگاه باتقوا پس از انتخاب اقساط مهریه زوجه ، حکم طلاق را صادر مینماید. بدین ترتیب اگر کل یا چکیده از مهریهای که به رخ سکه گزینش شده، از سوی زوجه به زوج بخشیده شود، دیگر قابلیت و امکان بازگشت و برگشت از کار انجام شده برای وی وجود نخواهد داشت. وکیل خانواده و به عبارتی نماینده قانونی مطالبه مهریه در ادامه ابلاغ داشته: از این نظر هست که در عقد موقت ولو ذکر یک سکه و یا مبلغ اندکی به عنوان مهریه، مرسوم و متداول است و الزاما در دفترچه صیغه نامه مهریه قید میگردد. لذا ارتباطی از حیث لازم و ملزوم بودن مسئله طلاقو مهریه وکیل مهریه فارسی وجود ندارد. لذا علی القاعده هنگامیکه زن میخواهد از شوهر خود جدا شود و خواستار خاتمه دادن به زندگی مشترکشان میباشد مطالبه مهریه می‌کند و بیان میکند که من مهریه ام را میخواهم. از طرفی نماینده قانونی مطالبه مهریه عالی و کارشناس همین مسئله را نیز به موکل ابلاغ می‌دارد که چنانچه شوهرش حاضر به طلاق توافقی نمیباشد، لذا زن میبایست از کل یا گوشه ای از مهریه خود را بذل نمیاد یعنی ببخشد و رها کند تا نشان کراهت از شوهر خویش باشد و بتواند نزد حاکم اثبات کند که من تا همین اندازه از زندگی مشترک کلیدی این شوهر گریزان و بیزارم که حاضرم از طلب خویش بگذرم و صرفا طلاقم را بگیرم.