موضوع تحدید و تحدید مرز بین تاجیکستان و ازبکستان – اخبار تاجیکستان

از 10 آوریل تا 16 آوریل 2023، نشست منظم گروه های کاری کمیسیون مشترک مرزبندی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه برگزار شد. درباره این NIAT “خاور”.

در این دیدار مسائل مربوط به عبور پروژه خط مرزی مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نتیجه این رویداد، پروتکل مربوطه امضا شد.

نشست بعدی در خاک جمهوری ازبکستان برگزار خواهد شد.