میزولینا از خواننده رپ Loqiemean که SVO را محکوم کرد به دادستانی شکایت کرد.

لیگ اینترنت ایمن درخواست لغو کنسرت های رومن خودیاکوف خواننده رپ را به دادستانی کل ارسال کرد.

رئیس لیگ اینترنت ایمن، اکاترینا میزولینا، گفت که سازمان او بیانیه‌ای را به دادستانی کل فدراسیون روسیه ارسال کرد و خواستار لغو کنسرت‌های هنرمند رپ رومن خودیاکوف، معروف به Loqiemean در شهرهای روسیه شد.

TASS به نقل از میزولینا گفت: “برنامه تجدیدنظر علیه مجری Loqiemean که علیه SVO صحبت کرد ارسال شده است.”

در شکایت به مقام ناظر آمده است که برگزاری کنسرت های این هنرمند «نقض فاحش حقوق و منافع کودکان در قانون اساسی» است.