هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست مهم اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقاء اقتدار هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای ارتقا شتاب و قدرت خودرو گزینه استفاده قرار میگیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید این آیتم یکی از موارد لازم میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری استفاده شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن اتفاق میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط دارای طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی این قطعه را می توان یک عمل سخت و مستضعف به علم منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که ارزش خودرو بالا می رود و اشخاص بضاعت خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و مهم کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که کارگزاری همین قطعه سبب بروز ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط مهم طراحی و ایجاد همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از حیث محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میگردند و پروسهی انجام همین اتفاق کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، فراوان پر سرعت و آسانتر است و همین موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.