پیشنهاد امامعلی رحمان به اتحادیه اروپا برای تامین مالی تکمیل نیروگاه روگون – اخبار تاجیکستان

رهبری تاجیکستان مشارکت اتحادیه اروپا در تامین مالی ساخت نیروگاه روگون را مصلحت می داند. امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری، چنین پیشنهادی را در نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در قرقیزستان ارائه کرد.

به نظر می رسد مناسب است که کشورهای اروپایی در زمینه انرژی آبی از تاجیکستان حمایت سرمایه گذاری کنند، امیدواریم اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از استراتژی دروازه جهانی خود، در تامین مالی تکمیل نیروگاه روگون و همچنین نوسازی مشارکت کند. رحمان گفت.