کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره موضوعات برنامه بین دولتی “پایتخت های فرهنگی کشورهای مشترک المنافع” گفتگو کردند – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی این سازمان، در 2 ژوئن 2023، نشست مشترک شورای همکاری های بشردوستانه و هیئت مدیره صندوق بین دولتی برای همکاری های بشردوستانه کشورهای عضو CIS از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این مراسم نمایندگان آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اداره اجرایی IFHC و کمیته اجرایی CIS حضور داشتند.

در این نشست کار صندوق بین دولتی برای همکاری های بشردوستانه در سال 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

به ویژه خاطرنشان شد که با حمایت صندوق، 54 پروژه چند جانبه در 8 ایالت مشترک المنافع اجرا شد. موضوع فعالیت های پروژه جاری صندوق بین المللی پول در سال 2023 نیز مورد توجه قرار گرفت و برنامه برآورد فعالیت ها (پروژه های) اجرا شده با حمایت صندوق در سال 2024 به تصویب رسید.

در طول کار، شرکت کنندگان در جلسه با جمع بندی نتایج اجرای برنامه اقدامات اولویت دار در زمینه همکاری های بشردوستانه کشورهای مستقل مشترک المنافع برای سال های 2021-2022، تشکیل پیش نویس برنامه اقدامات اولویت دار در زمینه بشردوستانه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همکاری برای 2025-2026، پیشنهادهایی را برای اجرای برنامه بین دولتی “پایتخت های فرهنگی کشورهای مشترک المنافع” و همچنین موضوعات حمایت از رویدادها در چارچوب برنامه بین ایالتی “پایتخت های ورزشی کشورهای مشترک المنافع” و پروژه بین المللی “جوانان” در نظر گرفت. پایتخت کشورهای مستقل مشترک المنافع».