کمپین خدمت اجباری ارتش در تاجیکستان با 63 درصد تکمیل – اخبار تاجیکستان

به گفته وزارت دفاع تاجیکستان، بر اساس نتایج این ماه، طرح سربازی اجباری پاییزه به رده های نیروهای مسلح تاجیکستان تا 63 درصد تکمیل شده است.

بنابراین، طبق نتایج ماه، دوشنبه طرح سربازی اجباری بهاره را 100 درصد و ولسوالی های تابعه جمهوری 70 درصد برآورده کردند.

منطقه ختلان 60 درصد، سغد 45 درصد.

GBAO – 100%.

به طور کلی، پیش نویس کمپین در جمهوری با – 50٪ تکمیل شد، “وزارت دفاع جمهوری تاتارستان گزارش می دهد.