کمپین فرود در کانی بادام برگزار شد. 9 هزار درخت کاشته شد – اخبار تاجیکستان

ستاد کاشت در منطقه جنگلی شهرستان کنیبادام برگزار شد که در نتیجه آن چهار نوع درخت شامل توت، جیگدا، انگور و زنجبیل در مجموع 9 هزار اصله درخت کاشته شد. کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان گزارش می دهد.

بیش از 70 نماینده سازمان عمومی “گروه جوانان برای حفاظت از محیط زیست”، جامعه شکارچیان و ماهیگیران منطقه سغد، دانشجویان موسسه معدن و متالورژی تاجیکستان، دانشگاه دولتی خجند به نام آکادمیسین بوبوجون غفوروف و جمعیت محلی شرکت کردند. نقش فعال در عمل

جنگل توکای نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیکی دارد و زیستگاه گونه های مختلف جانوری است. متأسفانه، ساکنان جنگل در اثر اثرات انسانی انسان، مانند جنگل زدایی، آتش سوزی، چرای منظم تعداد زیادی از دام ها از بین می روند.

به منظور بازسازی و حفظ این اکوسیستم منحصر به فرد، اقدامات عملی به طور مداوم انجام می شود که به ایجاد شرایط مطلوب برای حیوانات محلی و حفظ تنوع زیستی کمک می کند.

این رویداد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست منطقه سغد، مسئولین اجرایی شهرستان کنیبادام، سازمان مردمی «گروه جوانان حفاظت محیط زیست» و با حمایت مالی «بنیاد تعاون در حفاظت از اکوسیستم های مهم در یک کشور آسیب پذیر».

انجام چنین کارهای احیای جنگل کمک ارزشمندی به حفظ و انتقال جنگل ها به نسل های آینده و حمایت از پایداری زیست محیطی منطقه است.