یک نیروگاه خورشیدی در منطقه سغد پدیدار می شود – اخبار تاجیکستان

دوشنبه میزبان نشست وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان با ماموریت بانک جهانی به ریاست خانم سودشنا گوش بانرجی – مدیر اجرایی انرژی بانک جهانی برای اروپا و آسیای مرکزی بود. وزیر در این دیدار از تلاش های بانک جهانی برای جمع آوری کمک های مالی و همکاری با سایر شرکا برای تامین مالی نیروگاه روگون تشکر کرد.

در این نشست روند آماده سازی پروژه خصوصی نیروگاه خورشیدی در منطقه سغد (با ظرفیت 200 مگاوات)، اجرای پروژه های تامین حرارت شهرهای بزرگ جمهوری، پروژه کاهش تلفات برق مورد بررسی قرار گرفت. در شبکه های توزیع، پروژه های منطقه ای و مقدمات پنجمین کنفرانس تغییر اقلیم آسیای مرکزی که در روزهای 16 تا 17 می سال جاری در دوشنبه برگزار می شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد، طرفین برای همکاری های دوجانبه سودمند بیشتر ابراز امیدواری کردند.