104 شهروند تاجیکستان از سوریه به وطن خود بازگشتند – اخبار تاجیکستان

در 21 مه 2023 دومین گروه از شهروندان جمهوری تاجیکستان به تعداد 104 نفر (29 خانواده) متشکل از زنان، نوجوانان و کودکان خردسال با یک هواپیمای ویژه از جمهوری عربی سوریه به خانه بازگردانده شدند.

در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، شهروندان بازگشته به کشورشان با متلوباخون ساتوریون معاون نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان، امامعلی نصری‌الدین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور جمهوری تاجیکستان در امور توسعه اجتماعی و روابط عمومی، وزیر آموزش و علوم دیدار کردند. جمهوری تاجیکستان، کمیسر حقوق بشر در جمهوری تاجیکستان و سایر مقامات.

به درخواست طرف قزاقستان، 5 شهروند جمهوری قزاقستان (مادر و چهار فرزند) نیز با این پرواز از سوریه به تاجیکستان تحویل داده شدند.