در تاریخ 30 اکتبر ، مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه انتخاب شده تاجیکستان

برگزار می شود

در تاریخ 30 اکتبر ، مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه انتخاب شده تاجیکستان برگزار می شود 15 اکتبر 2020 ، ساعت 16:07

Avesta.Tj | 10/15/2020 | سومین نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نامویانداگون مجلس اولی جمهوری تاجیکستان از جلسه ششم مجلس در تاریخ 30 اکتبر ساعت 9:00 در دوشنبه برگزار می شود.

همانطور که در مجلس نامویانداگون گزارش شده است ، جلسه مجلسی ملی و مجلسی نامویانداگون مجلس مجلسی اولی جمهوری تاجیکستان از جلسه ششم مجلس مطابق با قسمت سه ماده 9 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان “درباره مجلس اولی جمهوری تاجیکستان” برگزار خواهد شد. >

انتظار می رود در جلسه مشترک هر دو اتاق پارلمان ، رئیس جمهور منتخب کشور ، امامعلی رحمان سوگند رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان را بخورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>