عفو بین الملل تأیید کرده است که ارمنستان با موشکهای خوشه ای ممنوع

به باردا حمله کرده است

عفو بین الملل تأیید می کند که ارمنستان با موشک های خوشه ای ممنوع حمله به بردا را انجام داده است 30 اکتبر 2020 09:28

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3326311.html