عفو بین الملل تأیید کرده است که ارمنستان با موشکهای خوشه ای ممنوع

به باردا حمله کرده است

عفو بین الملل تأیید می کند که ارمنستان با موشک های خوشه ای ممنوع حمله به بردا را انجام داده است 30 اکتبر 2020 09:28

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3326311.html

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>