بازیگر یوری استویانوف اعتراف کرد که حقوق بازنشستگی وی

چقدر است

به گفته این هنرمند ، میزان حقوق بازنشستگی اولیه او حدود 23000 روبل در ماه است. با این حال ، او با پاداش نجات می یابد ، از جمله برای عنوان هنرمند خلق روسیه ، که در مجموع حتی از میزان پرداخت های اساسی نیز بیشتر است.

“استویانوف گفت:” کمک هزینه مسکو برای عنوان هنرمند مردم 30،000 روبل ، … بعلاوه چند هزار برای این که دختر خردسال است … در مجموع ، با تمام پرداخت ها ، 61000 روبل معلوم می شود.

در همان زمان ، وی خاطرنشان کرد که پس از 18 سالگی دخترش ، قسمت کمی از پرداخت ها را از سال آینده از دست خواهد داد.