به استاد باله پیشنهاد شد که به

movers

مراجعه کند / div>

پنج واحد کارکنان منسوخ می شوند. مدیریت تئاتر این موضوع را با نیاز “ایجاد جدول کارکنان مطابق با قوانین فعلی و همچنین بهینه سازی فعالیت های خلاقانه و روند تولید توضیح داد.” همه کارکنان در مهلت مقرر قانون اعلان دریافت کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>