به استاد باله پیشنهاد شد که به

movers

مراجعه کند / div>

پنج واحد کارکنان منسوخ می شوند. مدیریت تئاتر این موضوع را با نیاز “ایجاد جدول کارکنان مطابق با قوانین فعلی و همچنین بهینه سازی فعالیت های خلاقانه و روند تولید توضیح داد.” همه کارکنان در مهلت مقرر قانون اعلان دریافت کردند.