بلیط ها

11.11.2020 معتبر خواهند بود
کلیه بلیط هایی که قبل از محدودیت های جدید خریداری شده اند معتبر خواهند بود.

ساکنان سن پترزبورگ می توانند از تئاترها و سالن های کنسرت بازدید کنند ، حتی اگر میزان اشغال آنها بیش از حد معمول باشد. به دنبال مسکو ، محدودیت های جدیدی توسط مقامات سن پترزبورگ اعمال شد. از 14 نوامبر سالن های تئاتر و کنسرت فقط نیمی پر می شوند. همچنین ممنوعیت فروش بلیط به بخش کف رقص اعمال شده است. هرگونه رویدادی با بیش از 50 نفر در داخل و خارج از منزل ، باید با مسئولان شهر هماهنگ شود. محدودیت ها تا 15 ژانویه معتبر خواهند بود.

“Orpheus”

11.11.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید