بلیط های م institutionsسسات فرهنگی پایتخت در وب سایت رسمی شهردار مسکو

15/10/2020 منتشر می شود
بلیط های الکترونیکی موسسات فرهنگی و هنری تابعه دولت مسکو در وب سایت mos.ru به فروش می رسند.

این سرویس از 19 اکتبر شروع به کار می کند. از این روز ورود به تئاترها ، سالن های کنسرت و سایر نهادهای فرهنگی پایتخت فقط با بلیط الکترونیکی امکان پذیر است. این قوانین جدید در جهت بهبود کیفیت کلیه استانداردهای بهداشتی و اپیدمیولوژیکی موجود در شهر در ارتباط با ویروس کرونا است. به طور خاص ، 50 درصد محدودیت اشغال و ترتیب پویا برای نشستن همچنان ادامه خواهد داشت.

“Orpheus”

15.10.2020