نوازندگان انگلیسی به کمک نیاز دارند

10/07/2020
دیروز چند صد نوازنده مستقل در مقابل پارلمان انگلیس جمع شدند.

آنها امیدوارند توجه مقامات را به دشواریهای فراگیر همه گیر جلب کنند. معترضین 90 ثانیه از قسمت اول مجموعه “سیارات” توسط گوستاو هولست – قسمت پنجم این قطعه – را اجرا کردند. دقیقاً درآمد بسیاری از آنها از دولت است. در میان شرکت کنندگان در این اقدام ، که توسط اتحادیه نوازندگان اتحادیه کارگری سازماندهی شده بود ، ستاره ها مورد توجه قرار گرفتند – ویولون نوازان نیکولا بندیتی و تاسمین لیتل.

آنها همراه با دیگران خواستار پشتیبانی بیشتر از مجریان شدند. تظاهرات دیگری در بیرمنگام برگزار شد. طبق اتحادیه ، بسیاری از موسیقیدانان در انگلیس نمی توانند در زمان بحران درآمد کسب کنند. دشوارترین کار برای خوداشتغالی است که اکثریت آنها در کشور است.

07.10.2020