بال اپرای وین سال آینده برگزار نمی شود

23.09.2020
وین اپرا بال در سال 2021 به دلیل وخیم تر شدن وضعیت اپیدمیولوژیک در کشور برگزار نمی شود.

تصمیم مقامات اتریشی در اپرای وین با درک و فهم پذیرفته شد. مدیر تئاتر Bohdan Roscic ، به نوبه خود ، ابراز امیدواری کرد که این تنظیم اجازه دهد “یک توپ اپرای درخشان دیگر در فوریه 2022 برگزار شود”.

“Orpheus”

09/23/2020